Statut

Owca Noise

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Statut Fundacji Czarna Owca Pana Kota
Tekst jednolity

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja Czarna Owca Pana Kota, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Joannę Wydrych, zwaną dalej Fundatorką, aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej – Irena Ulman – notariusz, ul. Św. Gertrudy 24/4, 31-048 Kraków, w dniu 3 lutego 2009 r
 2. (wykreślony).
 3. Fundacja działa na podstawie ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (Dz. U. z 1991r., nr 46, poz. 203 wraz z późn. zm.), oraz postanowień niniejszego Statutu.
 4. Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
 2. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, może też podejmować działania niezbędne dla właściwej realizacji celów, dla jakich została powołana, poza granicami kraju, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
 3. Dla celów współpracy z zagranicą nazwa Fundacji może być tłumaczona na inne języki.

§ 3

Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§ 4

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw pracy i polityki społecznej.

§ 5

 1. Fundacja używa pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
 2. Fundacja używa wyróżniającego ją znaku graficznego – logo, będącego jednocześnie godłem Fundacji.
 3. Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe, certyfikaty i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub/i prowadzącym działania zgodne z celami Fundacji.
 4. Dopuszcza się możliwość tworzenia oddziałów Fundacji poza miejscem jej siedziby, jeśli jest to wymagane dla skutecznego realizowania jej celów statutowych.

II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

 1. Fundacja została ustanowiona dla realizacji celów społecznie użytecznych w zakresie ochrony praw zwierząt oraz przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji, zarówno zwierząt jak i ludzi.
 2. Do celów Fundacji należy:
  a. przeciwdziałanie bezdomności, okrucieństwu i wszelkiej przemocy względem zwierząt
  b. pomoc zwierzętom krzywdzonym, porzucanym, chorym i pozbawionym właściwej opieki
  c. podejmowanie działań na rzecz głębszych zmian systemowych dotyczących sytuacji zwierząt oraz zwiększania ich podmiotowości
  d. podnoszenie świadomości społecznej oraz upowszechnianie wiedzy z zakresu humanitarnego traktowania zwierząt, przynależnych im praw, ich respektowania, obowiązków opiekunów i instytucji względem zwierząt
  e. propagowanie wegetarianizmu i weganizmu
  f. przeciwdziałanie dyskryminacji zwierząt i ludzi
  g. wspieranie procesów demokratycznych i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, otwartego na różnorodność, w tym przeciwdziałanie szowinizmowi gatunkowemu – „gatunkowizmowi”, jak też wszelkim formom dyskryminacji – ze względu na płeć, pochodzenie, orientacje seksualną, niepełnosprawność, wiek, dochody itp.
  h. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
  i. podejmowanie wszelkich działań artystycznych, kulturowych i edukacyjnych mogących zwrócić uwagę na dyskryminację zwierząt i ludzi
  j. wspieranie osób i instytucji podejmujących tematykę praw zwierząt
 3. Wymienione cele Fundacji będą realizowane poprzez:
  a. niesienie pomocy pokrzywdzonym zwierzętom, w tym prowadzenie działalności adopcyjnej, zapewnienie należytej opieki, prowadzenie programów sterylizacji i kastracji zwierząt oraz podejmowanie bieżących działań w obronie krzywdzonych zwierząt
  b. współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw, których ofiarami są zwierzęta
  c. prowadzenie monitoringu działań instytucji właściwych w zakresie przestrzegania i ochrony praw zwierząt oraz ludzi oraz rejestrowanie przypadków niewłaściwego traktowania zwierząt
  d. rzecznictwo interesów grup pokrzywdzonych, w szczególności zwierząt
  e. wspieranie działalności innych organizacji, instytucji i osób prowadzących działania zgodne z celami Fundacji
  f. tworzenie i przystępowanie do partnerstw
  g. organizowanie szkoleń, warsztatów, kursów, spotkań otwartych, konferencji, seminariów, wystaw, konkursów, festiwali, koncertów, pokazów filmowych, happeningów, aukcji oraz innych wydarzeń kulturalno – edukacyjnych
  h. prowadzenie działalności edukacyjnej w formie wykładów, odczytów, prezentacji w celu uwrażliwiania na los zwierząt i ludzi oraz poprawy warunków bytowych tych pierwszych
  i. prowadzenie akcji informacyjnych, popularyzatorskich, oraz kampanii medialnych
  j. moderowanie współpracy organizacji i społeczności lokalnej w celu wspólnej pracy nad poprawą sytuacji zwierząt oraz grup dyskryminowanych
  k. prowadzenie strony www związanej z działalnością Fundacji
  l. organizowanie imprez publicznych połączonych ze zbiórką funduszy
  m. wspieranie, organizacja i prowadzenie działalności wydawniczej i artystycznej
  n. prowadzenie poradnictwa behawiorystycznego oraz edukacyjnego i szkoleniowego dla osób prywatnych i organizacji pozarządowych
  o. prowadzenie działalności badawczej
  p. (wykreślony)
 4. Działalność Fundacji wymieniona w ust.3, pkt. g, h, l, m, n, o może być prowadzona zarówno jako odpłatna, jak i nieodpłatna. W pozostałym zakresie Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną.

III. Majątek i dochody Fundacji

§ 7

Na realizację zadań statutowych Fundatorka przeznacza kwotę w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych). Składnikiem majątkowym przeznaczonym przez Fundatorkę na poczet działalności statutowej Fundacji jest strona internetowa.

§ 8

 1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe, nieruchomości lub ruchomości nabyte w toku jej funkcjonowania.
 2. Na majątek Fundacji składają się również przychody w postaci:
  a. dotacji, subwencji i grantów pozyskanych od osób prawnych, krajowych i zagranicznych,
  b. darowizn, spadków, zapisów, otrzymanych z kraju i zagranicy,
  c. przychodów ze zbiórek publicznych,
  d. przychodów z majątku własnego, w tym przychodów z lokat, odsetek i depozytów bankowych,
  e. wpływy z statutowej działalności pożytku publicznego odpłatnej.
 3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana na prowadzenie statutowej działalności pożytku publicznego.
 4. Fundacja może gromadzić fundusze zarówno w walucie polskiej jak i w walutach obcych, z zachowaniem właściwych przepisów polskiego prawa dewizowego.
 5. Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego zgodnie z par. 6 pkt 4.
 6. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 9

 1. Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów przeznacza się na realizację statutowej działalności pożytku publicznego Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji jest organem właściwym do składania oświadczeń wymaganych przepisami prawa w kwestii przyjęcia darowizn oraz dziedziczenia.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie woli o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 10

W przypadku likwidacji Fundacji, fundusz założycielski oraz środki rzeczowe i finansowe zostaną przeznaczone na cele identyczne lub zbliżone do tych, które realizowała Fundacja. O ich przeznaczeniu zadecyduje Zarząd Fundacji, po uzyskaniu pisemnej zgody Fundatorki.

§ 11

Zabronione jest:

 1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej Fundatorki, członków/członkiń organów lub pracowników/pracowniczek oraz osób, z którymi Fundatorka, członkowie/członkinie organów oraz pracownicy/pracowniczki pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani/związane  z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 2. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatorki, członków/członkiń organów lub pracowników/pracowniczek oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywanie majątku na rzecz Fundatorki, członków/członkiń organów lub pracowników/pracowniczek oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;
 4. zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczy Fundatorka lub uczestniczą członkowie/członkinie organów Fundacji lub pracownicy/pracowniczki oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 12

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem Fundacji.

IV. Organy Fundacji i zasady ich działania

§ 13

 1. Organami Fundacji są;
  a. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”
  b. Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”.

i. Zarząd Fundacji

§ 14

 1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Na Zarząd Fundacji składają się nie mniej niż 2 osoby, wybierane przez Fundatorkę.
 3. Fundatorka może zostać członkinią Zarządu Fundacji. Członkiem/członkinią zarządu nie może być osoba skazana wyrokiem o którym mowa w par. 19 pkt 5 zd. 3.
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji, odwołania przez Fundatorkę, śmierci członka/członkini Zarządu, pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu, lub skazania wyrokiem, o którym mowa w par. 19 pkt 5 zd. 3.
 5. Członkinie/członkowie Zarządu Fundacji pełnią swoją funkcję nieodpłatnie.

§ 15

 1. Zarząd Fundacji jest odpowiedzialny za:
  a. prowadzenie bieżącej działalności Fundacji
  b. realizacja celów statutowych
  c. wyznaczanie priorytetów rozwoju Fundacji
  d. sporządzanie rocznych, jak też wieloletnich planów działania oraz budżetów Fundacji
  e. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji, to jest sprawozdania merytorycznego i finansowego
  f. zarządzanie majątkiem Fundacji
  g. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, jak też subwencji, grantów i dotacji
  h. zawieranie umów o pracę wraz z ustalaniem warunków zatrudnienia dla pracowników/pracowniczek Fundacji, oraz osób współpracujących z Fundacja na podstawie umów cywilnoprawnych
  i. zawieranie umów o wolontariat oraz współpraca z wolontariuszami/wolontariuszkami
  j. nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami, prowadzącymi zbieżną do celów Fundacji działalność
  k. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
 2. Zarząd jest organem władnym dla wszystkich spraw nie zastrzeżonych dla kompetencji innych organów Fundacji.

§ 16

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji może składać samodzielnie jedna członkini/jeden członek Zarządu Fundacji. W przypadku: a) zawarcia umowy pożyczki lub kredytu, b) ustanowienia hipoteki, zastawu lub zastawu rejestrowego na majątku Fundacji c) nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości (lub prawa wieczystego użytkowania nieruchomości), d) zawarcia umowy najmu nieruchomości, e) nabycia, zbycia lub obciążenia majątkowych praw autorskich, f) zaciągnięcia zobowiązania lub rozporządzenia prawem którego wartość przekracza kwotę 2.000,00 złotych wymagana jest zgoda 2 członków/członkiń Zarządu łącznie. 

§ 17

 1. Zarząd spotyka się przynajmniej 4 razy do roku.
 2. Posiedzenia Zarządu są wiążące, jeśli wszystkie członkinie/członkowie zostali odpowiednio wcześniej powiadomieni o miejscu, terminie oraz porządku obrad.

§ 18

Decyzje są podejmowane zwykłą większością głosów Zarządu pod postacią uchwały. W przypadku gdy Zarząd jest dwuosobowy decyzje są podejmowane jednogłośnie.

ii. Rada Fundacji

§ 19

 1. Rada Fundacji jest organem posiadającym uprawnienia opiniodawcze oraz kontrolne. Rada Fundacji jest organem odrębnym od Zarządu i mu nie podlegającym.
 2. Rada Fundacji składa się  z 3 do 5 członków/członkiń. Rada może uchwałą odwołać członków/członkinie Rady, z tym zastrzeżeniem, że głosować takiej decyzji nie może osoba, której ma dotyczyć uchwała. Rada może uchwałą powoływać nowych lub nowe członków i członkinie Rady jednak tak by skład nie był większy niż wskazany w zd.1. Rada powołuje  z swojego grona  Przewodniczącą albo Przewodniczącego.
 3. Przewodniczący/Przewodnicząca Rady kieruje pracami Rady, zwołuje i przewodniczy ich obradom. Posiedzenie Rady może zostać również zwołane na wniosek Zarządu przedstawiony w formie pisemnej (także w formie elektronicznej).
 4. Do ustania członkostwa w Radzie stosuje się odpowiednio par. 14 pkt 4, z tym zastrzeżeniem, że odwołania dokonuje uchwałą Rada.
 5. Członkostwa w Radzie Fundacji nie można łączyć z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji. Członkowie i członkinie Rady Fundacji nie mogą pozostawać z członkami/członkiniami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. Członkiem/członkinią Rady nie może być też osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 6. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia ani zwrotu kosztów z tytułu udziału w pracach tego organu.

§ 20

 1. Rada Fundacji zbiera się przynajmniej raz w roku.
 2. Jest dopuszczalne, by posiedzenia Rady Fundacji odbywały za pomocą komunikatorów internetowych.
 3. Posiedzenie Rady jest ważne w przypadku, gdy wszystkie członkinie/członkowie Rady zostali odpowiednio wcześniej powiadomieni o miejscu, terminie oraz porządku obrad.
 4. Rada podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów, decydujący głos przypada Przewodniczącej/Przewodniczącemu.
 5. W posiedzeniach Rady uczestniczą członkowie/członkinie Zarządu Fundacji.

§ 21

 1. Do zadań Rady Fundacji należy:
  a. występowanie z propozycjami działań Fundacji
  b. opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działania i budżetu Fundacji
  c. opiniowanie sprawozdań z działalności nie później niż w ciągu miesiąca od przedłożenia przez Zarząd
  d. wyrażanie opinii w kwestii spraw sygnalizowanych przez Zarząd Fundacji
  e. prowadzenie kontroli działalności Fundacji w tym zarządu
 2. Zarząd umożliwia Radzie prowadzenie kontroli działalności Fundacji, w szczególności udostępniając biuro Fundacji (jeśli Fundacja posiada) oraz dostęp do dokumentacji merytorycznej i finansowej organizacji jak i udzielając stosownych wyjaśnień na żądanie Rady w terminie nie dłuższym niż trzy tygodnie.
 3. Rada Fundacji jako organ nadzoru zatwierdza sprawozdania z działalności Fundacji. Zatwierdzenie sprawozdań z działalności Fundacji  wymaga uchwały Rady Fundacji.

V. Zmiana Statutu

§ 22

 1. Zmiana Statutu nie może dotyczyć celów Fundacji.
 2. Wszelkie decyzje o zmianie statutu podejmuje jednomyślnie Zarząd Fundacji po uzyskaniu uprzedniej zgody Fundatorki w formie pisemnej.

VI. Postanowienia końcowe

§ 23

 1. Dopuszcza się możliwość by Fundacja dla pełniejszej realizacji swoich celów statutowych połączyła się z inną fundacją. Jednak nie może do tego dojść, jeśli w wyniku połączenia z innym podmiotem, cele Fundacji miałyby ulec zmianie.
 2. Decyzje o połączeniu z inną fundacją podejmuje jednomyślnie Zarząd Fundacji po wcześniejszym zasięgnięciu opinii Rady Fundacji i uzyskaniu pisemnej zgody Fundatorki.

§ 24

 1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku, gdy zostały osiągnięte założone w statucie cele, lub gdy zostaną wyczerpane jej środki finansowo – majątkowe.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje jednogłośnie Zarząd, po wcześniejszym zasięgnięciu opinii Rady Fundacji. Likwidację nadzoruje Fundatorka, a przeprowadza ją Zarząd Fundacji.
 3. O decyzji zlikwidowania Fundacji jej Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw pracy i polityki społecznej.
 4. Środki majątkowe pozostające w dyspozycji Fundacji mogą zostać po jej likwidacji przeznaczone na rzecz innej organizacji pozarządowej realizującej podobne cele statutowe.

§ 25

Do spraw nie uregulowanych powyższym Statutem mają zastosowanie postanowienia Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku.

 

6.12.2013, Kraków[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]